photo: Krzysztof Żabski
model: Adrianna Zajdler / Rebel Models
make up: Monika Kropat
hair: Patryk Nadolny
photo assistant: Magdalena Haddock
styling: Ewa Michalik